Kontakt i informacje

Urząd Gminy Ustronie Morskie
ul. Rolna 2, 78 - 111 Ustronie Morskie
Pok. nr 15,
tel. 94 35 14 181
e-mail: odpady@ustronie-morskie.pl

Akty prawne

Prawo krajowe

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1439) 


Prawo lokalne

- regulamin

UCHWAŁA NR XXVIII/223/2021 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustronie Morskie. 

 


 

- opłaty

UCHWAŁA NR XXVIII/224/2021 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

UCHWAŁA NR XXVIII/222/2021 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.


 

- terminy opłat

Uchwała nr XII/108/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


 

- deklaracja

UCHWAŁA NR XXVIII/221/2021 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji.