Kontakt i informacje

Urząd Gminy Ustronie Morskie
ul. Rolna 2, 78 - 111 Ustronie Morskie
Pok. nr 15, tel. 94 35 14 181
e-mail: odpady@ustronie-morskie.pl

Akty prawne

Prawo krajowe

Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i innych ustaw oraz jednolity teks ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r., poz. 1399).

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tekst jednolity z dnia 11.04.2012 roku (Dz.U. z 2012 r., poz. 391).

Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 roku (Dz.U. z 2013 r., poz. 21).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz.U. z 2013 r., poz. 630).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz.U. z 2012 r., pzo.676).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2012 r., poz.645).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnai 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz.U. z 2012 r., poz.1052).


Prawo lokalne

- regulamin

UCHWAŁA NR XXXVIII/293/2017 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustronie Morskie.

UCHWAŁA NR XIV/124/2015 RADY GMINY USTRONIE MORSKI z dnia 2 grudnia 2015R w sprawie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

 


- opłaty

UCHWAŁA NR XXXVII/284/2017 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności - obowiązująca

UCHWAŁA NR XIV/121/2015 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

UCHWAŁA NR XIV/122/2015 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

UCHWAŁA NR XVI/132/2016 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

 


- terminy opłat

UCHWAŁA NR XII/108/2015 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 


- deklaracja

UCHWAŁA NR XXXVII/285/2017 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ustronie Morskie.

 


- ogólna

UCHWAŁA NR XXXVIII/292/2017 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA NR XXXVII/283/2017 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE z dnia 25 października 2017r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.