Kontakt i informacje

Urząd Gminy Ustronie Morskie
ul. Rolna 2, 78 - 111 Ustronie Morskie
Pok. nr 15, tel. 94 35 14 181
e-mail: odpady@ustronie-morskie.pl

Akty prawne

Prawo krajowe

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i innych ustaw oraz jednolity tekst ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r., poz. 1454).

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz.U. z 2019 r., poz. 701).


Prawo lokalne

- regulamin

Uchwała nr VII/45/2019 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyj ecia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustronie Morskie

Uchwała nr VII/47/2019 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu  swidaczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadow w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


 

- opłaty

Uchwała nr VII/44/2019 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

Uchwała nr XIV/122/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.


 

- terminy opłat

Uchwała nr XII/108/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


 

- deklaracja

Uchwała nr VII/46/2019 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie dopadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, warunkow i trybu składania deklaracji za pomocą śrdoków komunikacji elektronicznej oraz wykazu dokumnetów potwierdzających dane zawarte w deklaracji

 


 

- ogólna

Uchwała nr VII/48/2019 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi