Kontakt i informacje

Urząd Gminy Ustronie Morskie
ul. Rolna 2, 78 - 111 Ustronie Morskie
Pok. nr 15,
tel. 94 35 14 181
e-mail: odpady@ustronie-morskie.pl

Stawki i terminy

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1. Nieruchomości zamieszkałe, niezamieszkałe (na których zamieszkują mieszkańcy i prowadzona jest działalność hotelarska, wynajem kwater)

Od 1 stycznia 2024 roku obowiązujące stawki wynoszą:

- 11,00 zł od 1 m3 zużytej wody w roku poprzednim (w przypadku gromadzenia odpadów komunalnych w sposób selektywny);

- 44,00 zł od 1 m3 zużytej wody w roku poprzednim (w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się miesięczną stawkę opłaty podwyższonej).

- zniżka w przypadku kompostowania odpadów ulegających biodegradacji wynosi - 0,55 zł.

2. Nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe  lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku:

- 224,00 zł za rok za jeden domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

- 896,00 zł za rok za jeden domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się miesięczną stawkę opłaty podwyższonej.

3. Nieruchomości pozostałe:

-  Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się miesięczną stawkę opłaty za

  •  Stawka opłaty za pojemnik
  1. Za pojemnik 120l –26,81 zł
  2. Za pojemnik 240l –52,80 zł
  3. Za pojemnik 1100l – 242,00 zł
  4. Za pojemnik 7000l – 1 540,00  zł

Stawka opłaty za worek 120l – 26,81 zł.

Przypominamy, że segregacja odbywa się w 5 ustawowych frakcjach: papier, szkło, plastik i metale, bio, pozostałe po segregacji.

- Jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się wyższą stawkę opłaty za jeden pojemnik miesięcznie w wysokości:

  •  Stawka opłaty za pojemnik
  1. Za pojemnik 120l – 107,24 zł
  2. Za pojemnik 240l – 211,20 zł
  3. Za pojemnik 1100l – 968,00 zł
  4. Za pojemnik 7000l – 6160,00 zł

Opłatę należy uiszczać w terminach zgodnych z Uchwałą nr XII/108/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości zgodnej z danymi zawartymi w złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawkami opłaty wynikającymi z uchwały Rady Gminy Ustronie Morskie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności .

Opłat należy dokonywać na indywidualny numer konta w następujących terminach:

- do dnia 15 lutego za styczeń i luty;

- do dnia 15 kwietnia za marzec i kwiecień;

- do dnia 15 czerwca za maj i czerwiec;

- do dnia 15 sierpnia za lipiec i sierpień;

- do dnia 15 października za wrzesień i październik;

- do dnia 15 grudnia za listopad i grudzień.

- opłata ryczałtowa: do dnia 31 marca za dany rok.

 

Cennik transportu odpadów wielkogabarytowych z posesji do PSZOK