Kontakt i informacje

Urząd Gminy Ustronie Morskie
ul. Rolna 2, 78 - 111 Ustronie Morskie
Pok. nr 15, tel. 94 35 14 181
e-mail: odpady@ustronie-morskie.pl

Stawki i terminy

     Urząd Gminy Ustronie Morskie informuje, iż właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych nie składają nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli nie zmieniły się dane podane w złożonych w tut. Urzędzie deklaracjach.

Ponadto informuje się, iż Urząd Gminy nie przesyła corocznie informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę należy uiszczać w terminach zgodnych z Uchwałą nr XII/108/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 października 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości zgodnej z danymi zawartymi w złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawkami opłaty wynikającymi z uchwały Rady Gminy Ustronie Morskie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności .

 

Opłat należy dokonywać na indywidualny numer konta w następujących terminach:

- do dnia 15 lutego za styczeń i luty;

- do dnia 15 kwietnia za marzec i kwiecień;

- do dnia 15 czerwca za maj i czerwiec;

- do dnia 15 sierpnia za lipiec i sierpień;

- do dnia 15 października za wrzesień i październik;

- do dnia 15 grudnia za listopad i grudzień.

- opłata ryczałtowa: do dnia 31 marca a dany rok.

 

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1. Nieruchomości zamieszkałe:

- 9,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość (w przypadku gromadzenia odpadów komunalnych w sposób selektywny);

- 18,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość ( jeżeli odpady komunalne gromadzone są w sposób nieselektywny ).

 

2. Nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe  lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku:

- 200zł za rok za jeden domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

- 400zł za rok za jeden domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

 

3. Nieruchomości pozostałe:

  3.1. W przypadku gromadzenia odpadów w sposób selektywny

    - za pojemnik 120l – 26,80 zł/m-c,

    - za pojemnik 240l – 53,50 zł/m-c,

    - za pojemnik 1100l – 214,00 zł/m-c.

  3.2. W przypadku gromadzenia odpadów w sposób nieselektywny

    - za pojemnik 120l – 53,50 zł/m-c,

    - za pojemnik 240l – 107,00 zł/m-c,

    - za pojemnik 1100l – 449,50 zł/m-c,

   - za pojemnik KP7 – 2140,30 zł/m-c.

 

4. Nieruchomości mieszane (na których zamieszkują mieszkańcy i prowadzona jest działalność) – wysokość opłaty stanowi sumę opłat wskazanych w pkt. 1 i 3.