Kontakt i informacje

Urząd Gminy Ustronie Morskie
ul. Rolna 2, 78 - 111 Ustronie Morskie
Pok. nr 15, tel. 94 35 14 181
e-mail: odpady@ustronie-morskie.pl

Stawki i terminy

Urząd Gminy Ustronie Morskie informuje, iż właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zobowiązani są od dnia 01.05.2019 r. do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości jest zobligowany  do corocznego składania nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z obowiązującą uchwałą VII/44/2019 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 marca 2019 roku.

Opłatę należy uiszczać w terminach zgodnych z Uchwałą nr XII/108/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości zgodnej z danymi zawartymi w złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawkami opłaty wynikającymi z uchwały Rady Gminy Ustronie Morskie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności .

 

Opłat należy dokonywać na indywidualny numer konta w następujących terminach:

- do dnia 15 lutego za styczeń i luty;

- do dnia 15 kwietnia za marzec i kwiecień;

- do dnia 15 czerwca za maj i czerwiec;

- do dnia 15 sierpnia za lipiec i sierpień;

- do dnia 15 października za wrzesień i październik;

- do dnia 15 grudnia za listopad i grudzień.

- opłata ryczałtowa: do dnia 31 marca a dany rok.

 

 

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 

Na podstawie uchwały nr VII/44/2019 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

 

1. Nieruchomości zamieszkałe:

- 4,00 zł od 1 m3 zużytej wody w roku poprzednim (w przypadku gromadzenia odpadów komunalnych w sposób selektywny);

- 9,00 zł od 1 m3 zużytej wody w roku poprzednim ( jeżeli odpady komunalne gromadzone są w sposób nieselektywny).

 

2. Nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe  lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku:

- 200zł za rok za jeden domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

- 400zł za rok za jeden domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

 

3. Nieruchomości pozostałe:

- Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny

 

 •  Stawka opłaty za pojemnik na odpady pozostałe po segregacji:
 1. Za pojemnik 120l – 67,50 zł,
 2. Za pojemnik 240l – 135,00 zł,
 3. Za pojemnik 1100l – 600,00 zł.

 

 • Stawka opłaty za pojemnik na  szkło:
 1. Za pojemnik 120l – 5,00 zł,
 2. Za pojemnik 240l – 10,00 zł,
 3. Za pojemnik 1100l – 50,00 zł.

 

 • Stawka opłaty za pojemnik na tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe:
 1. Za pojemnik 120l – 10,00 zł,
 2. Za pojemnik 240l – 20,00 zł,
 3. Za pojemnik 1100l – 100,00 zł.

 

 • Stawka opłaty za pojemnik na papier i tekturę:
 1. Za pojemnik 120l – 5,00 zł,
 2. Za pojemnik 240l – 10,00 zł,
 3. Za pojemnik 1100l – 50,00 zł.

 

 • Stawka opłaty za pojemnik na bioodpady:
 1. Za pojemnik 120l – 10,00 zł,
 2. Za pojemnik 240l – 20,00 zł,
 3. Za pojemnik 1100l – 100,00 zł.

 

- Jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się wyższą stawkę opłaty za jeden pojemnik miesięcznie w wysokości:

 

 1.  Za pojemnik 120l – 80,00 zł,
 2. Za pojemnik 240l – 160,00 zł,
 3. Za pojemnik 1100l – 700,00 zł,
 4. Za pojemnik KP7 – 3210,00zł

 

4. Nieruchomości mieszane (na których zamieszkują mieszkańcy i prowadzona jest działalność) – wysokość opłaty stanowi sumę opłat wskazanych w pkt. 1