Kontakt i informacje

Urząd Gminy Ustronie Morskie
ul. Rolna 2, 78 - 111 Ustronie Morskie
Pok. nr 15,
tel. 94 35 14 181
e-mail: odpady@ustronie-morskie.pl

Kampania edukacyjna

Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest również przestrzeganie zasad zbierania odpadów, w tym ich selektywna zbiórka zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie.

Prawidłowa segregacja odpadów zielonych

Szczegółowych informacji w sprawie nowego systemu gospodarowania odpadami udzielają pracownicy urzędu gminy, pok. nr 15 tel. 94 35 14 181.

 

Jednolity System Segregacji Odpadów...

 


 

Zapobiegaj powstawaniu odpadów!

Pamiętaj, nabywaj tylko taką ilość produktów, które jesteś w stanie wykorzystać, nie doprowadzając tym samym do ich przeterminowania. Racjonalne wykorzystanie zasobów wpływa na masę wprowadzanych na rynek produktów, a dalej do ilości wytworzonych odpadów. Przede wszystkim staraj się unikać powstawania odpadów:

- wybierając produkty, które nie posiadają zbędnych opakowań;

- pakując zakupy we własną, zabraną z domu torbę, rezygnując z kolejnej reklamówki;

- używając produktów w opakowaniach wielokrotnego użytku;

- zawracając uwagę na to, czy opakowanie produktu nadaje się do powtórnego przetworzenia;

 - kupując towary w opakowaniach z recyklingu.

Ministerstwo Środowiska przygotowało poradnik dla gmin i mieszkańców.

http://naszesmieci.mos.gov.pl/

http://www.mos.gov.pl/g2/big/2013_09/115b55a96afa7c937b5a3e90b6e2e3e1.pd

http://ekoszyk.mos.gov.pl

          

- zużyte baterie i akumulatory

Ważna jest rola konsumenta i jego świadomy wybór np. wtórnych ogniw baterii (nadających się do powtórnego naładowania) oraz tych o przedłużonej żywotności. Ponadto istotne jest, aby użytkownicy urządzeń, wybierali takie, które mają odpowiednią efektywność energetyczną tj. o zmniejszonym zapotrzebowaniu na energię.

Istnieje obowiązek selektywnego zbierania zużytych baterii i akumulatorów. Użytkownik końcowy obowiązany jest przekazać je odpowiednim podmiotom zbierającym zużyte baterie i akumulatory tj.: · prowadzącym punkty zbierania odpadów, posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów w postaci zużytych baterii i akumulatorów, · gminnym jednostkom organizacyjnym, które prowadzą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, · przedsiębiorcom, którzy uzyskali wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

www.zuzytebaterie.pl

Zużyte akumulatory samochodowe można przekazać m.in. sprzedawcy detalicznemu w ramach wymiany 1:1 tj. kupując nowy akumulator oddajemy stary i nie ponosimy tym samym kosztów tzw. opłaty depozytowej.

 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

W związku z zawartością substancji szkodliwych (np. rtęci, ołowiu, kadmu) niezwykle istotne ze względu na ochronę zdrowia ludzi i środowiska jest właściwe zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Mając na względzie powyższe, niedozwolone jest umieszczanie ZSEiE z innymi odpadami w jednym pojemniku.

Duży wpływ na zapobieganie powstawania odpadów w tej grupie produktów mają ich wytwórcy. Ponieważ to po ich stronie istnieją możliwości, aby w procesie produkcyjnym stosowane były technologie nisko odpadowe, oraz pozwalające na łatwe naprawy i demontaż, jak również ponowne użycie elementów lub całych urządzeń.

Użytkownik końcowy, w momencie zakupu sprzętu elektronicznego i elektrycznego powinien w sposób świadomy dokonywać wyboru urządzeń bardziej trwałych. Ponadto podczas użytkowania należy stosować zasady właściwej eksploatacji sprzętu, a w przypadku wystąpienia usterek przekazywać urządzenia do naprawy.

Zużyty sprzęt powinien być przekazywany do odpowiednich podmiotów np.: firm specjalizujących się w zbieraniu tego rodzaju odpadów (posiadających stosowne zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami), sklepów mających w swojej ofercie sprzęt elektryczny i elektroniczny lub PSZOK.

     

- oleje odpadowe

Oleje odpadowe są to wszelkie mineralne, syntetyczne oleje smarowe lub przemysłowe, które przestały się nadawać do użytku, do jakiego były pierwotnie przeznaczone. W szczególności w tej grupie odpadów wymienić należy zużyte oleje z silników spalinowych i oleje przekładniowe, oleje smarowe, oleje turbinowe oraz oleje hydrauliczne, które powstają m.in. w stacjach obsługi pojazdów, bazach transportowych i urządzeniach stosowanych w przemyśle. Ze względu na ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska oleje odpadowe należy zbierać i magazynować w sposób selektywny.

Oleje odpadowe zbierane są przez punkty usługowe, takie jak: warsztaty mechaniki pojazdowej

 

- odpady zawierające azbest:

Dominującym źródłem powstawania odpadów zawierających azbest są prace remontowo-budowlane (wymiana pokryć dachowych oraz elewacji wykonanych z wyrobów azbestowo-cementowych).

Azbest jest substancją stwarzającą szczególne zagrożenie dla środowiska, co zostało jednoznacznie wskazane w ustawie prawo ochrony środowiska. Postępowanie z nim, w tym wykorzystywanie, przemieszczanie i eliminowanie, powinno odbywać się przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W województwie zachodniopomorskim istnieje możliwość dofinansowania demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Gminy posiadające zatwierdzone programy usuwania azbestu uczestniczą w staraniach o dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu ze środków m. in. z WFOŚiGW w Szczecinie.

              

- odpady medyczne i weterynaryjne

W placówkach medycznych i weterynaryjnych odpady są zbierane w sposób selektywny do specjalnych pojemników lub worków.

Ponadto mieszkańcy są zobowiązani do przekazania przeterminowanych i niewykorzystanych leków do punktów ich zbiórki – apteki, PSZOK.

 

- pojazdy wycofane z eksploatacji

Pojazdy wycofane z eksploatacji stanowią szczególne zagrożenie dla środowiska ze względu na zawarte w nich niebezpieczne elementy takie jak baterie, akumulatory, tworzywa sztuczne czy filtry olejowe. Demontaż tych pojazdów należy prowadzić wyłącznie w legalnych demontaż stacjach demontażu!

 

- zużyte opony

Zużyte opony powstają na skutek eksploatacji pojazdów mechanicznych. Ze względu na wymogi bezpieczeństwa w ruchu drogowym w przypadku zużytych opon możliwości ograniczenia powstawania odpadów polegają np. na regeneracji opon nadających się jeszcze do użytkowania. Jednakże świadomość i umiejętności kierowców w zakresie optymalnego użytkowania pojazdów np. poprzez płynny i bezpieczny styl jazdy, unikanie nadmiernego przyśpieszania i hamowania, utrzymywanie pojazdów w dobrym stanie technicznym (zbieżność kół, odpowiednie ciśnienie w oponach i ich prawidłowe przechowywanie poza sezonem użytkowania) przyczynia się do wydłużonego czasu korzystania z opon, co bezpośrednio wpływa na ograniczanie ilości wytworzonych z nich odpadów. Zużyte opony samochodów osobowych podlegają zbiórce organizowanej przez Gminy lub można je dostarczać bezpośrednio do PSZOK.

    

- odpady opakowaniowe

Zapobieganie powstawaniu odpadów opakowaniowych polega m.in. na eliminacji zbędnych część opakowań i/lub redukcji masy opakowań, stosowaniu opakowań wielokrotnego użytku oraz promowaniu produktów lokalnych (mniejsza ilości opakowań transportowych).

 

- odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych.

Zbieraniem odpadów powstających w trakcie prac budowlanych i remontowych zajmują się przedsiębiorcy prowadzący te prace lub wyspecjalizowane firmy posiadające stosowne zezwolenie.

Gruz budowlany i inne odpady towarzyszące budowie i remontom mieszkań dokonywane samodzielnie przez prywatne osoby usuwane są przez wykonawcę usługi odbioru odpadów na zasadzie podstawienia kontenera w ramach indywidualnego zlecenia. Niewielkie ilości tego rodzaju odpadów mieszkańcy mogą również przekazać do PSZOK.

Ważne jest selektywne zbieranie odpadów budowlanych i ich niezanieczyszczanie innymi rodzajami odpadów.