Kontakt i informacje

Urząd Gminy Ustronie Morskie
ul. Rolna 2, 78 - 111 Ustronie Morskie
Pok. nr 15,
tel. 94 35 14 181
e-mail: odpady@ustronie-morskie.pl

Odpady ciekłe

2. Dla właścicieli nieruchomości

Właścicieli nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej, wzywa się do złożenia w tut. Urzędzie druku zgłoszenia do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni. Druk dostępny jest na stronie internetowej ww.eko.ustronie-morskie.pl lub w biurze podawczym Urzędu Gminy, ul. Rolna 2. Obowiązek prowadzenia ewidencji wynika z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jednocześnie przypomina się, iż właściciele takich nieruchomości  obowiązani są wyposażyć nieruchomość w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych i udokumentować w formie umowy korzystanie z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 94/ 35 14 181.

Linki:

- druk zgłoszenia do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni

- wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie na terenie Gminy Ustronie Morskie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych